Potrebujete poradiť? 0940 052 867 Po - Pia 9:00 - 15:00
0
Košík
Úvodná stránka Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prečítajte si, ako a prečo nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako ich spracovávame a chránime.

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1.    Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je K+L NET, s.r.o., IČO 27886867, DIČ CZ27886867, so sídlom Václavkova 22, 160 00 Praha 6, Česká republika  (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2.    Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: K+L NET, s.r.o.
email: info@agatinsvet.sk
telefón: +420 770 601 605

3.    Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4.    Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. 
 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1.    Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.    Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1.    Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
•    plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
•    oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
•    Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 

2.    Účelom spracovania osobných údajov je
•    vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
•    zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 

3.    Zo strany prevádzkovateľa  dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas. 
 

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1.    Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
•    po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). 
•    po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 

2.    Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1.    Príjemcovia osobných údajov sú osoby 
•    podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, 
•    zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
•    zaisťujúce marketingové služby.

2.    Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. 
 

VI. Vaše práva

1.    Za podmienok stanovených v Zákone máte 
•    právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 
•    právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 
•    právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
•    právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
•    právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
•    právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 

2.    Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
    

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

1.    Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2.    Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.  
3.    Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
 

VIII. Záverečné ustanovenia

1.    Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2.    S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3.    Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15. 7. 2019.

 
Lucia je srdcom Agátinho sveta. Stojí na nej každodenné fungovanie spoločnosti ako celku a jej ďalší rozvoj. Energiu čerpá zo športu a zo spoločných chvíľ so svojou rodinou. A práve takéto radostné chvíle chce dopriať aj rodičom a deťom, ktorí sa pobavia nad hrou či tvorivou sadou z Agátinho sveta.