Potrebujete poradiť? 0940 052 867 Po - Pia 9:00 - 15:00
0
Košík
Úvodná stránka Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti K + L NET s.r.o.,

pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese https://www.agatinsvet.sk/.

Informácie, ktoré by ste nemali prehliadnuť:

  • Spôsob platby a možnosť doručenia si môžete vybrať počas objednávkového procesu.
  • Stlačením tlačidla OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ s nami uzatvárate kúpnu zmluvu k danému tovaru a ste povinní nám zaplatiť kúpnu cenu.
  • Pokiaľ pri tovare uvádzame, že je na sklade, potom sa zaväzujeme tovar dodať do doby uvedenej v časti 9 týchto VOP.
  • Zákazník spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodov v lehote 14 dní.
  • Bližšie informácie o reklamáciách a vratkách nájdete v našom reklamačnom poriadku.
  • Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, prečo a ako, nájdete v zásadách spracúvania osobných údajov.


1. KTO SME?

K + L NET s.r.o.,
sídlo: Václavkova 364/22, Dejvice, 160 00 Praha 6
(ďalej len „adresa sídla“)
IČO: 278 86 867
DIČ: CZ27886867
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C 124253
(ďalej len „predávajúci“ alebo „my“),

2. AKO SA S NAMI MÔŽETE SPOJIŤ?

Kde nás ešte nájdete:
Osobne v našich predajniach, zoznam všetkých našich predajní nájdete tu: https://www.agatinsvet.sk/kontakty/ (ďalej len „odkaz na kontakty“), (ďalej len „predajne“ alebo všeobecne jednotlivo „predajňa”).

Telefón na predajne:
Kontakt na naše predajne vrátane ich otváracej doby nájdete na vyššie uvedenom odkaze na kontakty. 

Telefóny zákazníckej linky:
Otázky k tovaru:
0940 052 867 (v pracovných dňoch v čase 9:00 – 15:00);
Informácie k objednávke: 0940 776 194 (v pracovných dňoch v čase 9:00 – 15:00);
Reklamácie: 0940 052 867 (v pracovných dňoch v čase 9:00 – 15:00)

E-maily:
Otázky k tovaru: dotazy@agatinsvet.sk (e-shop);
Informácie k objednávke: objednavky@agatinsvet.sk;
Reklamácie: reklamacie@agatinsvet.sk.
 

3. AKÉ SÚ ĎALŠIE POJMY, KTORÉ SA V NAŠICH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENKACH OPAKUJÚ?

elektronická adresa

adresa elektronickej pošty zákazníka uvedená v používateľskom účte, v objednávke či v inom našom formulári;

e-shop

náš internetový obchod, ktorý prevádzkujeme na webovej stránke;

kúpna zmluva

záväzok obsahujúci celý rad práv a povinností – nás ako predávajúceho a vás ako kupujúceho, ktorý spoločne uzatvárame na základe vašej objednávky nášho tovaru na našich webových stránkach;

občiansky zakonník

zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník;

podnikateľ

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyvíja sústavnú podnikateľskú činnosť – svojím menom, na svoj účet a kvôli dosiahnutiu zisku; riadime sa zásadou, že zákazník, ktorý v objednávke uvedie svoje IČO/DIČ či firemné údaje vystupuje vo vzťahu k nám právne ako podnikateľ;

spotrebiteľ

každá fyzická osoba, ktorá vystupuje bez akejkoľvek súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou alebo samostatným výkonom svojho povolania;

VOP

tieto všeobecné obchodné podmienky, t. j. pravidlá, ktoré zaväzujú nás i vás pri uzatváraní kúpnej zmluvy;

webová stránka

internetová adresa https://www.agatinsvet.sk/;

zákazník

ste to vy, kupujúci, nech už ste spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 

4. ČO PODĽA ZÁKONA MUSÍME OZNÁMIŤ VŠETKÝM ZÁKAZNÍKOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY?

4.1. Oprávnenie predávajúceho a kontrolné orgány. Predávajúci je oprávnený na predaj tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu robí v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

4.2. Ilustračný charakter fotografií tovaru. Všetky fotografie na webovej stránke majú iba ilustračný charakter.

4.3. Tovar, cena, náklady.

4.3.1. Popis nášho tovaru vrátane jeho hlavných vlastností nájdete na našich webových stránkach.
4.3.2. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH, vrátane zákonom stanovených poplatkov. 
4.3.3. Neúčtujeme si žiadne dodatočné náklady na telekomunikačné prostriedky (napr. pokiaľ nám budete volať na naše telefónne číslo, zaplatíte iba vašu bežnú sadzbu telefonického hovoru).

4.4. Možnosti platby. Konkrétne podmienky platobných metód a možností dopravy sú podrobnejšie popísané v priebehu samotnej objednávky alebo na našich webových stránkach v sekcii Doprava a platba. Tovar vám doručíme prostredníctvom dopravcu, ktorého si zvolíte z nami ponúkaných možností alebo si môžete zvoliť osobný odber u nás v predajni.

4.5. Záväznosť objednávky. Odoslaním objednávky stlačením tlačidla „OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ“ v našom internetovom obchode zákazník vytvorí záväznú objednávku, ktorá zaväzuje zákazníka k platbe. Zákazník má možnosť pred odoslaním objednávky svoju objednávku skontrolovať a opraviť alebo zmeniť, ako je podrobnejšie popísané v časti 7 týchto VOP.

4.6. Záväznosť VOP. Odoslaním objednávky zároveň potvrdzujete, že ste sa zoznámili so znením týchto VOP. 

4.7. Práva zákazníka z chybného plnenia. Práva zákazníka z chybného plnenia, prípadne zo záruky, a podmienky ich uplatnenia sú popísané v časti 13 týchto VOP, alebo v našom reklamačnom poriadku.

5. ČO MUSÍME OZNÁMIŤ ZÁKAZNÍKOM SPOTREBITEĽOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY?

5.1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodov (pokiaľ nie je uvedené inak) v lehote 14 dní, ktorá začína bežať najneskôr:
5.1.1. pri kúpnej zmluve odo dňa prevzatia tovaru; alebo
5.1.2. pri kúpnej zmluve s dodaním vo viac kusoch/častiach, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo
5.1.3. pri kúpnej zmluve, ktorej predmetom sú pravidelné opakované dodávky tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru;
 
s tým, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred časovým okamihom špecifikovaným v čl. 5.1.1. až 5.1.3. tak, že nám oznámi svoj zámer od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením, napríklad vyplnením a odoslaním formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy či oznámením na náš e-mail: objednavky@agatinsvet.sk či prostredníctvom služby Retino.

5.2. Kedy NIE JE MOŽNÉ od kúpnej zmluvy ODSTÚPIŤ. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od nasledujúcich zmlúv: 
5.2.1. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený a/alebo vytvorený na prianie zákazníka alebo pre jeho osobu;
5.2.2. o dodávke tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančných trhov nezávislých na našej vôli, ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy;
5.2.3. o dodávke tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nevratne zmiešaný s iným tovarom;
5.2.4. o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov ho nie je vhodné vrátiť potom, čo ho spotrebiteľ porušil, čo platí i pri zvukovej alebo obrazovej nahrávke a počítačových programoch, pokiaľ zákazník porušil ich pôvodný obal;
5.2.5. o ubytovaní, preprave tovaru, nájme dopravného prostriedku, stravovaní alebo využití voľného času, pokiaľ má byť podľa zmluvy plnenie k určitému dátumu alebo v určitom období;
5.2.6. o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom na ich dodávanie;
5.2.7. o poskytovaní služieb, ak boli v plnom rozsahu poskytnuté; v prípade plnenia za úplatu, iba pokiaľ začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy poučil spotrebiteľa, že poskytnutím plnenia zaniká právo odstúpiť od zmluvy;
5.2.8. o neodkladnej oprave alebo údržbe, ktorá má byť vykonaná v mieste určenom spotrebiteľom na jeho výslovnú žiadosť; to však neplatí pre vyhotovenie iných než vyžiadaných opráv či dodania iného tovaru než náhradných dielov nutných k vyhotoveniu opravy alebo údržby;
5.2.9. o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od kúpnej zmluvy a my sme vám pred uzatvorením kúpnej zmluvy oznámili, že v takom prípade nemáte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.3. Povinnosť spotrebiteľa pri odstúpení od kúpnej zmluvy. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný nám zaslať späť tovar nadobudnutý na základe kúpnej zmluvy, od ktorej odstúpil, najneskôr do 14 dní od okamihu odstúpenia od kúpnej zmluvy. Zákazník spotrebiteľ je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť kompletný, t. j. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, všetkej dokumentácie, čistý, nepoškodený a pokiaľ možno vrátane pôvodného balenia, v stave a v hodnote, v ktorej ho prevzal. 

5.4. Zníženie hodnoty tovaru. Zákazník v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá za zníženie hodnoty vráteného tovaru alebo späť zaslaného tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nakladania s tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. V prípade, že nám bude vrátený poškodený či nekompletný tovar, započítame náš nárok na náhradu škody voči kúpnej cene, ktorú požadujete vrátiť. Budeme vždy hodnotiť konkrétny prípad, aby sme zistili mieru poškodenia, znehodnotenia tovaru a určili jemu zodpovedajúcu zníženú hodnotu. O týchto krokoch vás budeme informovať na uvedenú elektronickú adresu (e-mailom) alebo telefonicky.

5.5. Adresa na vrátenie tovaru. Zasielajte tovar späť na adresu: Toužimská 889/E4, 199 00 Praha 18 alebo doneste do predajne. Náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení od kúpnej zmluvy hradí zákazník na svoje náklady, pokiaľ sa nedohodneme inak. Spätnú prepravu k nám si môžete objednať v rámci zaznamenania vratky prostredníctvom služby Retino, ktorú nájdete tu.

5.6. Vrátenie kúpnej ceny. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v lehote pre odstúpenie sme povinní spotrebiteľovi vrátiť všetky peniaze, a to rovnakou platobnou metódou, ako pri prijatí peňazí, alebo na vami zvolený účet, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vezmite na vedomie, že sme oprávnení vám peniaze vrátiť až vo chvíli, kedy od vás dostaneme späť vrátený tovar.

5.7. Sťažnosti. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom e-mailu reklamacie@agatinsvet.sk.

5.8. Mimosúdne riešenie sporov. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

5.9. Európske spotrebiteľské centrum v SR, so sídlom Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

5.10. Recenzie. Recenzie je možné vkladať priamo na našich webových stránkach alebo prostredníctvom webových stránok https://www.heureka.sk. Informácie o tom, ako sú tieto recenzie spracované prostredníctvom Heureka, nájdete na ich webových stránkach. Recenzie môže vkladať zákazník, pri ktorom sme overili, že u nás tovar skutočne nakúpil. Niektoré recenzie zákazníkov, ktorí vyplnili e-mailom zaslaný dotazník spokojnosti, vkladáme na webové stránky priamo my. Bližšie informácie nájdete na našich webových stránkach. Viac informácií o tom, ako spracovávame recenzie vložené na našich webových stránkach nájdete tu

5.11. Nepravdivé alebo neúplné recenzie. Vyhradzujeme si právo nezverejňovať recenzie zákazníkov, ktoré sú nepravdivé, obsahujú nevhodné výrazy alebo nesúvisia so zakúpeným tovarom.

5.12. Radenie tovaru. Pokiaľ na našich webových stránkach prejdete do sekcie radenia kategórií tovaru, mali by ste vedieť, že pre zobrazovanie tovaru podľa vami preferovaných kritérií výberu používame pravidlá, s ktorými sa môžete bližšie zoznámiť na našich webových stránkach.

5.13. Ujma spôsobená nesprávnou či neúplnou informáciou. Zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za ujmu spôsobenú nesprávnou či neúplnou informáciou alebo radou, a to najmä v prípadoch, keď dosiahnutie určitého výsledku závisí na činnosti adresáta či iných osôb, prípadne na neovplyvniteľných skutočnostiach alebo na náhode.
 

6. REGISTRÁCIA, POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET 

6.1. Registrácia. Nakupovať u nás môžete aj bez registrácie. Pokiaľ sa rozhodnete registrovať, budete mať väčší prehľad o histórii svojich objednávok, stave novej objednávky atď. Registráciu zákazníka urobíte na webovej stránke vyplnením registračného formulára. Na vytvorenie registrácie je nevyhnutné potvrdiť, že ste sa zoznámili s obsahom týchto VOP a so zásadami pre spracúvanie osobných údajov.

6.2. Povinnosť uvádzať pravdivé a správne údaje. Pri registrácii na webovej stránke obchodu a pri objednávaní tovaru je zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je zákazník pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené zákazníkom v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

6.3. Používateľský účet. Pomocou e-mailu a zvoleného bezpečného hesla môžete vstupovať do svojho používateľského rozhrania (ďalej len „používateľský účet“), kde môžete okrem iného vykonávať aj objednávky tovaru. 

6.4. Zablokovanie používateľského účtu. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho používateľského účtu. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám. Používateľský účet môžeme zablokovať po troch (3) neúspešných pokusoch o prihlásenie. Činíme tak z bezpečnostného hľadiska, aby nedošlo najmä k zneužitiu vášho používateľského účtu. Pokiaľ bude váš používateľský účet zablokovaný, prosím, kontaktujte nás na e-maile info@agatinsvet.sk.

6.5. Možnosť zrušiť používateľský účet pri jeho nepoužívaní. Môžeme zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, kedy zákazník svoj používateľský účet dlhšie než 1 rok nevyužíva, či v prípade, kedy zákazník poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy v znení týchto VOP.

6.6. Nutná údržba. Zákazník berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu.
 

7. AKO NA OBJEDNÁVKU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

7.1. Vytvorenie objednávky. Vkladaním tovaru do košíka, zvolením spôsobu dopravy a platby za vybraný tovar a vyplnením kontaktných a fakturačných údajov vytvára zákazník v e-shope svoju objednávku.

7.2. Vlastnosti tovaru. Zákazník je povinný sa pred dokončením objednávky zoznámiť s vlastnosťami, druhom a odporúčaným spôsobom používania tovaru. Vykonaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa s týmito informáciami zoznámil a že im rozumie, 

7.3. Kontrola objednávky. Pred dokončením objednávky je zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. 

7.4. Proces odoslania objednávky. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ” a proces objednávky je tým ukončený. Odoslaním objednávky potvrdzuje zákazník, že odsúhlasil tieto všeobecné obchodné podmienky a čítal naše zásady spracúvania osobných údajov.

7.5. Pravdivosť údajov vyplnených v objednávke. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Pokiaľ bude pri spracovaní objednávky zistené, že boli použité zjavne nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme objednávku odmietnuť, o čom budete vyrozumení e-mailom. Zákazník môže byť zodpovedný za škodu, ktorú uvedením zámerne nepravdivých alebo nesprávnych údajov spôsobí.

7.6. Dodatočné potvrdenie objednávky zákazníkom. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad e-mailom alebo telefonicky) a ďalej je oprávnený požiadať zákazníka o upresnenie správnosti výberu množstva tovaru.

7.7. Kedy dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy? K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde okamihom stlačenia tlačidla „OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ”.

7.8. Potvrdenie objednávky predávajúcim. Zákazník, ktorý dokončí objednávku, od nás dostane automatické potvrdenie o doručení objednávky na adresu elektronickej pošty zákazníka.

7.9. Povinnosti predávajúceho. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa zaväzujeme predať vám zakúpený tovar a umožniť vám nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru.

7.10. Povinnosti kupujúceho. Vy sa uzatvorením kúpnej zmluvy zaväzujete tovar prevziať a uhradiť nám cenu tovaru.

7.11. Kópia VOP; postup pri odstúpení od kúpnej zmluvy. Zákazník dostane kópiu uzatvorenej kúpnej zmluvy, t. j. aktuálne znenie týchto VOP na elektronickú adresu zákazníka. Zákazník spotrebiteľ rovnako dostane odkaz na službu Retino, ktorá uľahčí proces odstúpenia od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote. 

7.12. Komunikačné prostriedky na diaľku. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónny hovory) si hradí zákazník sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

7.13. Telefonická objednávka. Zákazník môže učiniť svoju objednávku tovaru tiež telefonicky. Zákazník, ktorý takto dokončí objednávku, od nás dostane potvrdenie o vytvorení objednávky vrátane celkovej ceny za tovar a nákladov spojených s balením a dodaním tovaru zvoleného zákazníkom na adresu elektronickej pošty zákazníka, ktorú uviedol v telefonickom hovore, spolu s týmito VOP, reklamačným poriadkom, zásadami spracúvania osobných údajov a odkazom na službu Retino pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde okamihom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky zákazníkom na našu adresu elektronickej pošty.
 

8. CENA TOVARU A SPÔSOBY PLATBY

8.1. Cena. Všetky ceny tovaru sú uvedené v eurách (EUR) a sú uvedené vrátane DPH. Cena tovaru je platná po dobu, po ktorú je zobrazená na webovej stránke e-shopu, to ale neznamená, že nemôžeme s niektorými našimi zákazníkmi uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

8.2. Spôsob platby. Cenu tovaru, a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy nám môžete uhradiť spôsobmi uvedenými v druhom kroku objednávky (Doprava a platba), a to najmä:
A. on-line platobnou kartou;
B. bankovým prevodom;
C. v hotovosti alebo platobnou kartou na predajni;
D. v hotovosti alebo platobnou kartou prepravcovi (dobierka);
E. Google pay;
F. Apple pay.

Spôsob platby zákazník zvolí v priebehu objednávky. Viac o spôsoboch platby nájdete na našom webe tu

8.3. Záloha na cenu tovaru. Môžeme po zákazníkovi požadovať zálohu či inú obdobnú platbu.

8.4. Náklady na balné a dopravné. Na webových stránkach nášho e-shopu nájdete tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Výška nákladov spojených s balením a dodaním tovaru bude záležať najmä na zvolenom dopravcovi a mieste, kam bude tovar doručený. Objednávky s minimálnou celkovou cenou uvedenou na našich webových stránkach vám doručíme zadarmo. 

8.5. Cena za dodanie tovaru. Spoločne s kúpnou cenou je nám zákazník povinný zaplatiť tiež prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru a prípadný príplatok za zvolený spôsob platby. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru. Pred záväzným dokončením objednávky bude zákazník informovaný a konečnej cene obsahujúcej i náklady balného a dopravného.

8.6. Zľavy z ceny tovaru. Prípadné zľavy z ceny tovaru nami poskytnuté zákazníkom nemožno vzájomne kombinovať.

8.7. Nereálna cena tovaru. V prípade zobrazenia nereálnej ceny v hodnote 0 eur (slovami: nula eur) alebo zobrazenia vysoko netrhovej ceny, kedy za netrhovú cenu je považovaná taká cena, ktorá je pod našou nákupnou cenou, si vyhradzujeme právo túto položku odstrániť z objednávky. Zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný na elektronickú adresu zákazníka.

8.8. Forma faktúry. Určujeme si, že faktúry budú zaslané elektronicky, a to na elektronickú adresu zákazníka.

8.9. Darčekové poukazy. Našim zákazníkom ponúkame možnosť zakúpenia darčekových poukazov (v elektronickej aj tlačenej podobe) v hodnote 20 eur, 30 eur, 40 eur, 60 eur. Každý poukaz má svoj jedinečný kód a bude zaslaný po uhradení kúpnej ceny na vašu (elektronickú) adresu. Je možné využiť vždy len celú výšku poukazu, nie ho využiť po častiach. Poukaz má platnosť 12 mesiacov od jeho zakúpenia, ak nie je na poukaze uvedené inak. Pre uplatnenie darčekového poukazu na webových stránkach je nutné vyplniť pole v sekcii „košík”, kde uvediete jedinečný kód darčekového poukazu. Hodnota darčekového poukazu je odpočítaná z celkovej ceny vášho nákupu v košíku. Falšovanie či pozmenenie poukazu nie je dovolené. Jeho falšovanie môže byť tiež trestným činom. Nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že bol už darčekový poukaz využitý.

8.10. Charitatívne vouchery. Našim zákazníkom ponúkame možnosť vložiť do košíka aj charitatívne vouchery v nimi zvolenej hodnote. Ich prostredníctvom môžu podporiť nami vybranú spoločnosť v rámci verejnej zbierky, kam putujú všetky finančné prostriedky takto vybrané našimi zákazníkmi. Bližšie informácie nájdete pri konkrétnych voucheroch na našich webových stránkach. Vezmite, prosím, na vedomie, že čiastka v hodnote charitatívneho voucheru má povahu daru.
 

9. VŠETKO, ČO BY STE MALI VEDIEŤ O DODANÍ TOVARU

9.1. Dodacia doba tovaru. Pokiaľ je pri tovare uvedené, že je na sklade, potom spravidla expedujeme tovaru s dodacou lehotou 3 pracovných dní od prijatia objednávky, pričom sa zaväzujeme tovaru dodať maximálne do tridsiatich (30) dní od okamžiku uzatvorenia kúpnej zmluvy. Niekedy sa nám môže stať, že tovar označený „na sklade” sa vypredá v krátkom časovom okamihu. Pokiaľ by nastala situácia, že bude tovar vyčerpaný a nebudeme schopní dodať vami objednaný tovar v stanovenej dobe, potom vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Napriek uvedenej dobe dodania sa snažíme pripraviť a doručiť objednávku k zákazníkovi vždy čo najskôr.

9.2. Spôsob dopravy, osobné prevzatie. Zákazník má na výber zvoliť si dopravu tovaru na ľubovoľnú adresu prostredníctvom nášho zmluvného dopravcu za prepravnú cenu, ktorá je uvedená v priebehu objednávky alebo si tovar môže vyzdvihnúť osobne na vami zvolenej predajni.

9.3. Prevzatie tovaru. Pri preprave tovaru zákazníkovi spotrebiteľovi je nami tovar odovzdaný v okamihu, kedy dopravca odovzdá tovar zákazníkovi na mieste odovzdania (spravidla prvé dvere/vráta/brána v mieste dodania určené zákazníkom). Práve okamihom prevzatia tovaru zákazníkom prechádza na zákazníka nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru. V prípade osobného vyzdvihnutia tovaru zákazníkom sa považuje tovar za dodaný okamihom prevzatia zákazníkom či inou osobou zákazníkom určenou.

9.4. Náklady na zvláštny spôsob prepravy. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky zákazníka, nesie zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

9.5. Opakované doručenie a náklady s tým spojené. V prípade, že je z dôvodov na strane zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo určené v objednávke, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

9.6. Škoda, ktorá môže vzniknúť predávajúcemu neprevzatím tovaru. Ak zákazník spotrebiteľ neprevezme tovar pri jeho dodaní dopravcom, tovar je následne vrátený predávajúcemu a súčasne zákazník spotrebiteľ od kúpnej zmluvy neodstúpi v lehote 14 dní od márneho doručenia tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať po zákazníkovi náklady účtované dopravcom na dodanie tovaru späť predávajúcemu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka v zmysle občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 eur (slovami: osem eur) a ďalej je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

9.7. Neprevzatie tovaru vo vzťahu k podnikateľovi. Ak zákazník podnikateľ neprevezme tovar pri jeho dodaní prepravcom, tovar je následne vrátený nám ako predávajúcemu, sme oprávnení požadovať po zákazníkovi podnikateľovi náklady účtované prepravcom na dodanie tovaru späť na našu adresu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikateľa v zmysle občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovar vo výške 8 eur (slovami: osem eur) a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

9.8. Možnosť započítania nárokov. Nárok na úhradu nákladov za uskladnenie tovaru a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podľa tejto časti VOP sme oprávnení jednostranne započítať proti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.

9.9. Povinnosť zákazníka pri prevzatí tovaru. Zákazník je povinný tovar pri jeho prevzatí skontrolovať a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach (najmä či zákazník dostal správny druh tovaru, či má tovar dohodnutú akosť, či tovar vo svojom balení obsahuje všetko, čo podľa návodu obsahovať má). V prípade viditeľného poškodenia zásielky dopravcom je zákazník povinný takú zásielku neprevziať od dopravcu vôbec. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené dopravcom, prípadne neskorým doručením tovaru, nech bolo omeškanie spôsobené z akéhokoľvek dôvodu.
 

10. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

10.1. Úplné zaplatenie kúpnej ceny. Vyhradzujeme si u zákazníkov výhradu vlastníctva k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa príslušnej kúpnej zmluvy. To znamená, že pokiaľ neuhradíte kúpnu cenu, nestanete sa vlastníkom daného tovaru.

10.2. Výhrada voči zákazníkom podnikateľom. Pre zákazníkov podnikateľov si vyhradzujeme vlastníctvo k tovaru, dokiaľ nie sú uhradené všetky pohľadávky, ktoré voči nim máme. Zákazník je povinný nakladať s tovarom s výhradou vlastníctva s riadnou starostlivosťou a poistiť ich na svoje náklady dostatočne, pre prípad poškodenia na hodnotu nového tovaru.


11. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

11.1. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Právo zákazníka spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa riadi podľa ustanovení uvedených v časti 5 týchto VOP.

11.2. Právo podnikateľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazníci podnikatelia majú právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré im umožňujú príslušné právne predpisy. Zákazník podnikateľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní, toto právo prislúcha iba spotrebiteľovi. Pokiaľ nám zákazník podnikateľ vráti tovar a ak nejde o vytknutie chýb podľa občianskeho zákonníka, upozorňujeme ho, že mu môžeme vyúčtovať náklady za skladovanie tohto tovaru podľa bodu 9.6 a 9.7 týchto VOP a zároveň vyzývame zákazníka podnikateľa ku spätnému odberu tohto tovaru.

11.3. Nezaplatená kúpna cena. Pokiaľ zákazník neuhradil riadne a včas kúpnu cenu, môžeme od kúpnej zmluvy odstúpiť.

11.4. Postup pri vypredaní zásob. Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru, alebo z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru. Ďalej môžeme od kúpnej zmluvy odstúpiť najmä v prípade, kedy zákazník odmietol prevziať tovar.

11.5. Darček. Pokiaľ zákazník spolu s tovarom dostane darček a následne od kúpnej zmluvy s nami odstúpi, je povinný nám vrátiť aj tento darček. Darovacia zmluva medzi nami a zákazníkom je teda uzatvorená s tzv. rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zákazníkom, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť.
 

12. ČO KEĎ BUDE MAŤ TOVAR CHYBY

12.1. Odkaz na občiansky zákonník. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

12.2. Odkaz na reklamačný poriadok. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s našou zodpovednosťou za chyby tovaru sú upravené v našom reklamačnom poriadku.
 

13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

13.1. Zásady spracúvania osobných údajov. Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi a pravidlá pre zasielanie obchodných oznámení sú upravené v našich zásadách spracúvania osobných údajov.

13.2. Cookies. Používame tzv. súbory cookies, ktoré môžu byť ukladané na koncovom zariadení (buď na základe súhlasu, alebo na ochranu našich oprávnených záujmov). Preferencie si môže zákazník nastaviť priamo na našich webových stránkach, kde nájde informácie o používaní súborov cookies.
 

14. VYŠŠIA MOC

14.1. Čo je vyššia moc. Za vyššiu moc sa pre účely týchto VOP považuje každá udalosť nezávislá na vôli predávajúceho, ktorá bráni v splnení jeho povinností a ktorú nebolo možné predvídať alebo jej následky odvrátiť či prekonať. Za vyššiu moc sa považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, záplavy, zemetrasenie, teroristický útok, vojna, stávka alebo iné udalosti (vrátane situácií spôsobených v dôsledku šírenia choroby COVID-19), ktoré sú mimo kontrolu zmluvných strán.

14.2. Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho. Po dobu trvania vyššej moci predávajúceho nezodpovedá za neplnenie svojich povinností z kúpnej zmluvy, so zreteľom k týmto VOP.
 

15. ČO BY STE MALI VEDIEŤ NA ZÁVER

15.1. Akým právom sa náš právny vzťah riadi? Právny vzťah medzi nami sa bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä občianskym zákonníkom. To platí aj v prípade existencie tzv. medzinárodného prvku. Sme si však vedomí, že zákazník spotrebiteľ nemôže byť touto voľbou zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku krajiny, kde má obvyklé bydlisko.

15.2. Záväzok rešpektovať práva spotrebiteľov. V prípade neúmyselného rozporu ustanovení týchto VOP so zákonnými predpismi na ochranu spotrebiteľa majú prednosť tieto ustanovenia a predávajúci sa zaväzuje ich takto dodržiavať.

15.3. Neplatné alebo neúčinné ustanovenie VOP. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

15.4. Vylúčenie Viedenskej dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že výslovne vylučujú použitie Dohody OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, alebo tiež Viedenská dohoda), a to v súlade s čl. 6 tejto dohody.

15.5. Spory a príslušnosť. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že k riešeniu prípadných sporov z kúpnej zmluvy, kde je prítomný medzinárodný prvok, budú vždy miestne a vecne príslušné súdy Slovenskej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľov podľa zvláštnych právnych predpisov. Zmluvným jazykom je slovenský jazyk.

15.6. Archivovanie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva v znení VOP je nami archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím stranám.

15.7. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Nedeliteľnou súčasťou týchto VOP je formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

15.8. Pokiaľ si dohodnete odlišné podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy. Ustanovenia VOP sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ustanovenia odchýlne od VOP je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchýlne ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

15.9. Nevyhnutnosť prijatia VOP pre uzatvorenie kúpnej zmluvy. Prijatie týchto VOP je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na vytvorenie používateľského účtu alebo objednávky zákazníkom. 

15.10. Platnosť VOP. Tieto VOP sú platné od 13. 12. 2023 a rušia platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok.
Kristýna je zakladateľka a duša Agátinho sveta, ktorému dáva smer. Spolu so svojou sestrou Luciou skúmajú tuzemský i zahraničný trh, aby do sortimentu začlenili tie najlepšie hry a hračky. Pretože len hry, hračky, knižky a stavebnice, ktoré vynikajú prínosom pre deti, kvalitou spracovania, bezpečnosťou aj dizajnom môžu do Agátinho sveta. A taký je potom svet, ktorý pre nás tvoria.